<font id="z3ptp"></font>
<p id="z3ptp"></p>

<delect id="z3ptp"><output id="z3ptp"><listing id="z3ptp"></listing></output></delect>

<p id="z3ptp"></p>
<video id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></video>
<video id="z3ptp"><p id="z3ptp"><delect id="z3ptp"></delect></p></video>

<p id="z3ptp"></p>
<video id="z3ptp"></video>
<video id="z3ptp"></video>

<video id="z3ptp"></video>
<noframes id="z3ptp"><p id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></p>
<p id="z3ptp"><delect id="z3ptp"></delect></p>
<p id="z3ptp"><output id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></output></p>
<noframes id="z3ptp"><p id="z3ptp"></p>
<video id="z3ptp"></video>
<video id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></video>

<output id="z3ptp"><output id="z3ptp"><delect id="z3ptp"></delect></output></output>

<video id="z3ptp"></video>

<video id="z3ptp"></video>
<output id="z3ptp"><delect id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></delect></output>
<p id="z3ptp"></p>

<video id="z3ptp"><p id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></p></video>

<video id="z3ptp"><output id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></output></video>
<p id="z3ptp"></p>
<p id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></p>
<p id="z3ptp"></p>
<video id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></video>

<p id="z3ptp"></p>

<noframes id="z3ptp"><p id="z3ptp"></p>

<p id="z3ptp"><delect id="z3ptp"></delect></p>
<p id="z3ptp"></p>
<p id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></p>

<p id="z3ptp"><p id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></p></p>

<p id="z3ptp"></p>
<video id="z3ptp"><delect id="z3ptp"></delect></video>

<p id="z3ptp"></p>

<video id="z3ptp"><p id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></p></video>

<p id="z3ptp"></p>

<video id="z3ptp"></video>

<video id="z3ptp"><p id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></p></video>
<p id="z3ptp"></p>
<p id="z3ptp"><output id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></output></p>

<video id="z3ptp"><p id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></p></video>
<video id="z3ptp"><p id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></p></video>

<noframes id="z3ptp">
<p id="z3ptp"></p>

<video id="z3ptp"></video>
<video id="z3ptp"></video>

<p id="z3ptp"></p><p id="z3ptp"></p>
<video id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></video>

<p id="z3ptp"></p>
<video id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></video>

<p id="z3ptp"></p>
<video id="z3ptp"></video>

<p id="z3ptp"><delect id="z3ptp"><listing id="z3ptp"></listing></delect></p><p id="z3ptp"><delect id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></delect></p>

<video id="z3ptp"></video>

<p id="z3ptp"></p>
<video id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output></video>
<p id="z3ptp"><delect id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></delect></p>
<p id="z3ptp"></p>

<p id="z3ptp"><delect id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></delect></p>

<p id="z3ptp"></p>
<p id="z3ptp"></p>

<video id="z3ptp"><p id="z3ptp"></p></video>
<p id="z3ptp"></p>

<noframes id="z3ptp"><video id="z3ptp"></video>
<video id="z3ptp"></video>
<p id="z3ptp"></p>
<video id="z3ptp"><delect id="z3ptp"></delect></video>

<p id="z3ptp"><p id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></p></p>

<p id="z3ptp"></p>
<p id="z3ptp"></p>
<video id="z3ptp"></video><p id="z3ptp"></p>
<noframes id="z3ptp"><output id="z3ptp"></output>

<video id="z3ptp"><p id="z3ptp"><font id="z3ptp"></font></p></video>
<output id="z3ptp"></output>

<p id="z3ptp"></p>

10% NA START

ZAPISZ SI? DO NEWSLETTERA

×

Regulamin

Sklep internetowy RoyalPoint, dzia?aj?cy pod adresem www.lashesbyzayd.com, jest prowadzony przez firm? Royal Point sp. z o.o. zarejestrowan? pod adresem ul. M?yńska 4, 44-100 Gliwice, wpisan? do Krajowego Rejestru S?dowego, prowadzonego przez S?d Rejonowy w Gliwicach, X Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem 0000507415, p?atnika podatku od towarów i us?ug o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 631-265-27-21 oraz numerze REGON: 243510112. Wysoko?? Kapita?u Zak?adowego wynosi 55000,00 z?.

?

§1 Definicje

1. Adres pocztowy – imi? i nazwisko lub nazwa instytucji, po?o?enie w miejscowo?ci (w przypadku miejscowo?ci podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowo?ci niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowo?ci i numer nieruchomo?ci), kod pocztowy oraz miejscowo??.

2. Adres reklamacyjny:

Royal Point Sp. z o.o.
ul. M?yńska 4
44-100 Gliwice

3. Cennik dostaw – znajduj?ce si? w zak?adce ?Dostawa i p?atno?ci” zestawienie dost?pnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:
adres:
Royal Point Sp. z o.o.,
M?yńska 4,
44-100 Gliwice

e-mail: royalpoint@royalpoint.pl
telefon: 32 445 71 53?

5. Dostawa – rodzaj us?ugi przewozowej wraz z okre?leniem przewo?nika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajduj?cym w zak?adce ?Dostawa i p?atno?ci”.

6. Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustaw? o podatku od towarów i us?ug z dnia 11 marca 2004 roku z pó?niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie p?atno?ci kart?, wyci?g z konta.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawieraj?ca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pe?noletnia osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej a posiadaj?ca zdolno?? do czynno?ci prawnych, dokonuj?ca u Sprzedaj?cego zakupu zwi?zanego bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z pó?niejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad post?powania, a w szczególno?ci norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia?aniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z pó?niejszymi zmianami.

11. Konsument – pe?noletnia osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, dokonuj?ca u Sprzedaj?cego zakupu niezwi?zanego bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.

12. Koszyk – lista produktów sporz?dzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupuj?cego.

13. Kupuj?cy – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupuj?cego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupuj?cy lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. P?atno?? – metoda dokonania zap?aty za przedmiot umowy i dostaw?.

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827.).

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilo?? rzeczy, która mo?e by? przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedaj?cego jako jednostka miary przy okre?leniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa b?d?ce przedmiotem umowy.

20. Przedmiot ?wiadczenia – przedmiot umowy.

21. Rzecz – rzecz ruchoma mog?ca by? lub b?d?ca przedmiotem umowy.

22. Sklep – serwis internetowy dost?pny pod adresem http://www.lashesbyzayd.com/, za po?rednictwem którego Kupuj?cy mo?e z?o?y? zamówienie. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w my?l art. 661 Kodeksu cywilnego.

23. Sprzedaj?cy:
Royal Point sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem ul. M?yńska 4, 44-100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru S?dowego, prowadzonego przez S?d Rejonowy w Gliwicach, X Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem 0000507415, p?atnika podatku od towarów i us?ug o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 631-265-27-21 oraz numerze REGON: 243510112. Wysoko?? Kapita?u Zak?adowego wynosi 5000,00 z?.
Konto bankowe sprzedaj?cego:
ING Bank ?l?ski S.A.
Kod SWIFT: INGBPLPW
Nr konta: PL 55 1050 1298 1000 0090 3033 0063?

24. System – zespó? wspó?pracuj?cych ze sob? urz?dzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniaj?cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak?e wysy?anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc? w?a?ciwego dla danego rodzaju sieci urz?dzenia końcowego, potocznie okre?lany Internetem.

25. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsi?biorcy lub na odleg?o?? w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzeda?y w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupuj?cych.

27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

28. Wada fizyczna – niezgodno?? rzeczy sprzedanej z umow?, a w szczególno?ci je?li rzecz:

- nie ma ona w?a?ciwo?ci, które rzecz tego rodzaju powinna mie? ze wzgl?du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj?cy z okoliczno?ci lub przeznaczenia;

- nie ma w?a?ciwo?ci, o których istnieniu Sprzedaj?cy zapewni? Konsumenta,

- nie nadaje si? do celu, o którym Konsument poinformowa? Sprzedaj?cego przy zawarciu umowy, a Sprzedaj?cy nie zg?osi? zastrze?enia co do takiego jej przeznaczenia;

- zosta?a Konsumentowi wydana w stanie niezupe?nym;

- w razie nieprawid?owego jej zamontowania i uruchomienia, je?eli czynno?ci te zosta?y wykonane przez Sprzedaj?cego lub osob? trzeci?, za któr? Sprzedaj?cy ponosi odpowiedzialno??, albo przez Konsumenta, który post?pi? wed?ug instrukcji otrzymanej od Sprzedaj?cego;

- nie ma ona w?a?ciwo?ci, o której zapewnia? sprzedaj?cy lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia?alno?ci gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odró?niaj?cego przedstawia si? jako sprzedaj?cy, chyba ?e Sprzedaj?cy zapewnień tych nie zna? ani, oceniaj?c rozs?dnie, nie móg? zna? albo nie mog?y one mie? wp?ywu na decyzj? Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich tre?? zosta?a sprostowana przed zawarciem umowy.

29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi w?asno?? osoby trzeciej albo jest obci??ona prawem osoby trzeciej, a tak?e je?eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz?dzaniu rzecz? wynika z decyzji lub orzeczenia w?a?ciwego organu.

30. Zamówienie – o?wiadczenie woli Kupuj?cego z?o?one za po?rednictwem sklepu okre?laj?ce jednoznacznie: rodzaj i ilo?? produktów; rodzaj dostawy; rodzaj p?atno?ci; miejsce wydania rzeczy, dane Kupuj?cego a zmierzaj?ce bezpo?rednio do zawarcia umowy pomi?dzy Kupuj?cym a Sprzedaj?cym.

?

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w j?zyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy powinno znajdowa? si? na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedaj?cy jest zobowi?zany i zobowi?zuje si? ?wiadczy? us?ugi i dostarcza? rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaj?cego wyra?one s? w polskiej walucie i s? cenami brutto (zawieraj? podatek VAT). Ceny produktów nie zawieraj? kosztu dostawy, który okre?lony jest w cenniku dostaw dost?pnym w zak?adce ?Dostawa i p?atno?ci”.

5. Sprzedaj?cy odpowiada wzgl?dem Klienta z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. Potwierdzenie, udost?pnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dost?pu do tych informacji w przysz?o?ci nast?puje w postaci:

- potwierdzenia zamówienia poprzez wys?anie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odst?pienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst?pienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst?pienia od umowy;

- do??czenia do zrealizowanego zamówienia, wys?anego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.

7. Sprzedaj?cy nie pobiera ?adnych op?at za komunikacj? z nim z wykorzystaniem ?rodków porozumiewania na odleg?o??, a Kupuj?cy poniesie jej koszty w wysoko?ci wynikaj?cej z umowy jak? zawar? z osob? trzeci? ?wiadcz?c? na jego rzecz okre?lon? us?ug? umo?liwiaj?c? porozumiewanie na odleg?o??.

8. Sprzedaj?cy zapewnia Kupuj?cemu korzystaj?cemu z systemu poprawno?? dzia?ania sklepu w nast?puj?cych przegl?darkach: Chrome 47.x, Firefox 43.x, Chrome Mobile 47.x, MSIE 11.x, Opera 34.x, WebKit Mobile 4.x, MSIE 10.x. U?ywanie oprogramowania firm trzecich maj?cych wp?yw na funkcjonowanie i funkcjonalno?? powy?szych mo?e mie? wp?yw na poprawne wy?wietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pe?nej funkcjonalno?ci sklepu RoyalPoint.pl nale?y je wszystkie wy??czy?.

9. Kupuj?cy dla wi?kszej wygody przy sk?adaniu kolejnych zamówień oraz dla zwi?kszenia bezpieczeństwa obs?ugi powinien poda? login i has?o, niezb?dne do uzyskania dost?pu do swojego konta. Login i has?o s? ci?giem znaków ustalanych przez Kupuj?cego, który ma obowi?zek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo?anym dost?pem osób trzecich. Kupuj?cy ma w ka?dej chwili mo?liwo?? wgl?du, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

10. Sprzedaj?cy stosuje si? do kodeksu dobrych praktyk.

?

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia mo?na sk?ada? 24 godziny na dob?.

2. W celu z?o?enia zamówienia Kupuj?cy powinien wykona? co najmniej nast?puj?ce czynno?ci, z których cz??? mo?e by? wielokrotnie powtarzana:

- dodanie do koszyka produktu;

- wybór rodzaju dostawy;

- wybór rodzaju p?atno?ci;

- wybór miejsca wydania rzeczy;

- z?o?enie w sklepie zamówienia poprzez u?ycie przycisku ?Z?ó? zamówienie”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem nast?puje z chwil? z?o?enia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta p?atnego za pobraniem nast?puje niezw?ocznie, a zamówienia p?atnego przelewem lub za po?rednictwem systemu p?atno?ci elektronicznych po zaksi?gowaniu wp?aty Konsumenta na koncie Sprzedaj?cego.

5. Zawarcie umowy z Klientem nast?puje z chwil? przyj?cia zamówienia przez Sprzedaj?cego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od z?o?enia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta p?atnego za pobraniem nast?puje niezw?ocznie po zawarciu umowy, a zamówienia p?atnego przelewem lub za po?rednictwem systemu p?atno?ci elektronicznych po zawarciu umowy i zaksi?gowaniu wp?aty Klienta na koncie Sprzedaj?cego.

7. Realizacja zamówienia Klienta mo?e by? uzale?niona od dokonania wp?aty ca?o?ci lub cz??ci warto?ci zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o warto?ci zamówienia lub zgody Sprzedaj?cego na wys?anie zamówienia za pobraniem (p?atnego przy odbiorze). W przypadku wyboru przez Klienta przelewu bankowego jako formy p?atno?ci, Klient zobowi?zany jest do dokonania wp?aty do 3 dni roboczych.

8. Operatorem kart p?atniczych jest?PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

9. Wys?anie przedmiotu umowy nast?puje w terminie okre?lonym na karcie produktu, a dla zamówień z?o?onych z wielu produktów w najd?u?szym terminie z okre?lonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna si? z chwil? realizacji zamówienia.

10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzeda?y wysy?any wybranym przez Kupuj?cego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupuj?cego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z do??czonymi za??cznikami, o których mowa w §2 pkt 6.

?

§4 Prawo do odst?pienia od umowy

1. Konsumentowi, przys?uguje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o??, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj?tkiem kosztów okre?lonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.?Konsument ma prawo odst?pi? od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst?pienia od umowy wygasa po up?ywie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszed? w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni? przewo?nik i wskazana przez Konsumenta wesz?a w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Informacj? o swojej decyzji o odst?pieniu od umowy Konsument musi przekaza? Sprzedaj?cemu w drodze jednoznacznego o?wiadczenia np. na formularzu, którego wzór stanowi za??cznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub na formularzu dost?pnym w zak?adce ?Wymiana i zwroty”. Skorzystanie z wzoru formularza odst?pienia od umowy nie jest jednak obowi?zkowe.?


Wzór formularza odst?pienia od umowy
(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

- Adresat: Royal Point Sp. z o.o., ul. M?yńska 4, 44-100 Gliwice, royalpoint@royalpoint.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuj?/informujemy(*) o moim/naszym odst?pieniu od umowy sprzeda?y nast?puj?cych rzeczy(*) / umowy dostawy nast?puj?cych rzeczy(*) / umowy o dzie?o polegaj?cej na wykonaniu nast?puj?cych rzeczy(*) /o ?wiadczenie nast?puj?cej us?ugi(*): .....
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): .....
- Imi? i nazwisko konsumenta(-ów): .....
- Adres konsumenta(-ów): .....
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko je?eli formularz jest przesy?any w wersji papierowej): .....
- Data: .....

(*) Niepotrzebne skre?li?
?

?

4. Sprzedaj?cy niezw?ocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny je?eli zosta? podany w z?o?onym o?wiadczeniu) otrzymanie o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy.

5. W przypadku odst?pienia od umowy, umowa jest uwa?ana za niezawart?.

6. Konsument ma obowi?zek zwróci? rzecz Sprzedaj?cemu niezw?ocznie, jednak nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym odst?pi? od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie rzeczy przed jego up?ywem.

7. Konsument odsy?a rzeczy b?d?ce przedmiotem umowy, od której odst?pi? na w?asny koszt i ryzyko.

Konsument ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci rzeczy b?d?cej przedmiotem umowy, a b?d?ce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczaj?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedaj?cy niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy z?o?onego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a je?eli Konsument wybra? sposób dostawy inny ni? najtańszy zwyk?y sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedaj?cego. Sprzedaj?cy nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

9. Sprzedaj?cy dokonuje zwrotu zap?aty przy u?yciu takiego samego sposobu p?atno?ci, jakiego u?y? Konsument, chyba ?e Konsument wyra?nie zgodzi? si? na inny sposób p?atno?ci, który nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami.

10. Sprzedaj?cy mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem zap?aty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes?ania, w zale?no?ci od tego, które zdarzenie nast?pi wcze?niej.

11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przys?uguje prawo do odst?pienia od umowy:

- w której cena lub wynagrodzenie zale?y od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedaj?cy nie sprawuje kontroli, i które mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy;

- w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed?ug specyfikacji konsumenta lub s?u??ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

?

§5 R?kojmia

1. Sprzedaj?cy na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wy??cza odpowiedzialno?? wobec Klientów z tytu?u wad fizycznych i prawnych (r?kojmia).

2. Sprzedaj?cy ponosi odpowiedzialno?? wobec Konsumenta na zasadach okre?lonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (r?kojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem je?eli wada fizyczna zosta?a stwierdzona przed up?ywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si?, ?e istnia?a ona w chwili przej?cia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument je?eli rzecz sprzedana ma wad?, mo?e:

- z?o?y? o?wiadczenie o ??daniu obni?enia ceny;

- z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy;

chyba ?e Sprzedaj?cy niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Konsumenta wymieni rzecz wadliw? na woln? od wad albo wad? usunie. Je?eli jednak rzecz by?a ju? wymieniona lub naprawiana przez Sprzedaj?cego albo Sprzedaj?cy nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany rzeczy na woln? od wad lub usuni?cia wady, nie przys?uguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni?cia wady.

5. Konsument, mo?e zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj?cego usuni?cia wady ??da? wymiany rzeczy na woln? od wad albo zamiast wymiany rzeczy ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie rzeczy do zgodno?ci z umow? w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemo?liwe albo wymaga?oby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj?cego, przy czym przy ocenie nadmierno?ci kosztów uwzgl?dnia si? warto?? rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie mo?e odst?pi? od umowy, je?eli wada jest nieistotna.

7. Konsument je?eli rzecz sprzedana ma wad?, mo?e równie?:

- ??da? wymiany rzeczy na woln? od wad;

- ??da? usuni?cia wady.

8. Sprzedaj?cy jest obowi?zany wymieni? rzecz wadliw? na woln? od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Konsumenta.

9. Sprzedaj?cy mo?e odmówi? zado??uczynienia ??daniu Konsumenta, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z umow? rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupuj?cego jest niemo?liwe albo w porównaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z umow? wymaga?oby nadmiernych kosztów.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest obowi?zany na koszt Sprzedaj?cego dostarczy? rzecz wadliw? na adres reklamacyjny zgodnie z procedur? reklamacyjn? dost?pn? w zak?adce ?Reklamacje”, je?eli ze wzgl?du na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by?oby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi?zany jest udost?pni? rzecz Sprzedaj?cemu w miejscu, w którym rzecz si? znajduje. W razie niewykonania obowi?zku przez Sprzedaj?cego Konsument jest upowa?niony do odes?ania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedaj?cego.

11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedaj?cy

12. Sprzedaj?cy obowi?zany jest przyj?? od Konsumenta rzecz wadliw? w razie wymiany rzeczy na woln? od wad lub odst?pienia od umowy.

13. Sprzedaj?cy w terminie czternastu dni ustosunkuje si? do:

- o?wiadczenia o ??daniu obni?enia ceny;

- o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy;

- ??dania wymiany rzeczy na woln? od wad;

- ??dania usuni?cia wady.

W przeciwnym wypadku uwa?a si?, ?e uzna? za uzasadnione o?wiadczenie lub ??danie Konsumenta.

14. Sprzedaj?cy odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15. Roszczenie Konsumenta o usuni?cie wady lub wymian? rzeczy sprzedanej na woln? od wad przedawnia si? z up?ywem roku, licz?c od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze?niej ni? przed up?ywem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je?eli przedmiotem sprzeda?y jest rzecz u?ywana przed up?ywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. W przypadku, kiedy okre?lony przez Sprzedaj?cego lub producenta termin przydatno?ci rzeczy do u?ycia kończy si? po up?ywie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedaj?cy odpowiada z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up?ywem tego terminu.

17. W terminach okre?lonych w §4 pkt. 15-17 Konsument mo?e z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy albo obni?eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je?eli Konsument ??da? wymiany rzeczy na woln? od wad lub usuni?cia wady, bieg terminu do z?o?enia o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy albo obni?eniu ceny rozpoczyna si? z chwil? bezskutecznego up?ywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni?cia wady.

W razie dochodzenia przed s?dem albo s?dem polubownym jednego z uprawnień z tytu?u r?kojmi termin do wykonania innych uprawnień, przys?uguj?cych Konsumentowi z tego tytu?u, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia post?powania. 19. Odpowiednio stosuje si? równie? do post?powania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytu?u r?kojmi, przys?uguj?cych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s?d zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

?

§6 Pozas?dowe rozstrzyganie sporów dotycz?cych zakupów w sklepie internetowym

W przypadku sporu wynik?ego pomi?dzy Sprzedawc? a Konsumentem w zwi?zku z dokonaniem zakupu w Sklepie, Konsument mo?e skorzysta? z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez z?o?enie skargi w wybranym j?zyku urz?dowym Unii Europejskiej, w tym tak?e w j?zyku polskim, za po?rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost?pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

?

§7 Polityka prywatno?ci oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Firma Royal Point Sp. z o.o. stosuje si? do RODO czyli Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych).
2. Firma Royal Point Sp. z o.o. mo?e przetwarza? dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art.6 ust.1 RODO. Dane osobowe firma pozyskuje od klientów.?
3. Przekazanie powy?szych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie b?dzie mo?liwa realizacja umowy kupna-sprzeda?y.?
4. Firma b?dzie przechowywa?a dane klientów przez czas nieokre?lony. Uzasadnione jest to przede wszystkim polityk? rabatow? oraz polityk? reklamacyjn?.
5. Ka?dy klient ma prawo ??da? dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania a tak?e prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
7. Firma zobowi?zuje si? do przestrzegania tajemnicy zwi?zanej z danymi osobowymi klienta, nieudost?pniania ich osobom nieuprawnionym oraz do nale?ytego zabezpieczenia tych informacji przed dost?pem wszelkich osób nieuprawnionych. Firma nie wykorzysta tych danych w celach innych ni? okre?lone w Regulaminie oraz Polityce Prywatno?ci
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj? przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a tak?e prawa Unii Europejskiej, w szczególno?ci RODO.

?

?

§8 Postanowienia końcowe

1. ?adne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupuj?cego. Nie mo?e by? równie? w ten sposób interpretowane, gdy? w przypadku niezgodno?ci jakiejkolwiek cz??ci regulaminu z obowi?zuj?cym prawem Sprzedaj?cy deklaruje bezwzgl?dne podporz?dkowanie si? i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dost?pna dla Kupuj?cego w zak?adce ?Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w ca?ym okresie opieki posprzeda?owej Kupuj?cego obowi?zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy sk?adaniu zamówienia. Za wyj?tkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedaj?cego o wyborze aktualnego jako obowi?zuj?cego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si? odpowiednie obowi?zuj?ce przepisy prawne. Kwestie sporne, je?li Konsument wyrazi tak? wol?, rozwi?zuje si? na drodze post?powania mediacyjnego lub s?du polubownego. W ostateczno?ci spraw? rozstrzyga s?d w?a?ciwy miejscowo i rzeczowo.

乐汇彩票官网 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】|